Jdi na obsah Jdi na menu

Řád veřejného pohřebiště

 

Obec Rušinov jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví)

vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

Řád veřejného pohřebiště obce Rušinov

ZastupitelstvoobceRušinov schválilo tento řád veřejného pohřebiště v Rušinově, místní části Modletíně dne 08. 04. 2021, pod číslem usnesení č. 7/2021/8.4.

1.Řád veřejného pohřebiště obec zveřejnila na pohřebišti v místě obvyklémna základěrozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě ze dne 16.03.2021, které bylo vydánopodle § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,pod č.j.: KUJI 23208/2021.

2.Nabytím právní moci rozhodnutí se dne 31.03.2021 řád veřejného pohřebiště stal účinným pro provozovatele veřejného pohřebiště. Účinky řádu vůči třetím osobám se vztahují ke dni 30.04.2021, ve kterém byl tento řád v místě na daném pohřebišti obvyklém vyvěšen.

Díl 1

Úvod

 1. Provozování pohřebiště je součástí veřejné infrastruktury, službou ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce.
 2. Provozovatelem veřejného pohřebiště je obec Rušinov, IČ: 00268160, se sídlem: Rušinov 3, 58301 Chotěboř, zastoupená starostou obce.
 3. Řád veřejného pohřebiště upravuje provoz veřejného pohřebiště v obci Rušinov, místní části Modletín na parcelách č.58,59/1,62/4 v k. ú.Vratkov.

Díl 2

Poskytované služby

 1. Na pohřebišti jsou poskytovány tyto základní služby:
  1. nájem hrobových místpro kostrové hroby, jejichž pohřbívací plocha musí být zachována v rozměrech nejméně 90 cm x 200 cm, u hrobu dětského nejméně 60 x 160 cm a u hrobu pro dítě mladší 3 let nejméně 50 cm x 100 cm; nejvyšší výška náhrobku 1,5 m,
  2. nájem pro uložení zpopelněných lidských ostatků do země v urnách, vyrobených z tvrzeného papíru, nelakovaného dřeva, proutí, nepálené hlíny, látky aj., příp. z bioplastu (arboformu),
  3. výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací,
  4. pohřbívání a provádění exhumací,
  5. správa a údržba pohřebiště,
  6. zajišťování sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů včetně nebezpečného odpadu,
 2. V souladu s místními zvyky, stanoviskem krajské hygienické stanice č. j.2992-2002/S-3312/2001 je na základě zákona o pohřebnictví tímto řádem pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena na ústředním pohřebišti tlecí doba v délce minimálně 12 let s možností pohřbívání do prohloubených hrobů hlubokých dva metry/do standardních hrobů hlubokých jeden a půl metru dle hydrogeologického posudku ze dne 9.července 2002 který je přílohou řádu.
 3. Všichni zemřelí nezávisle na místě či příčině úmrtí mohou být na tomto veřejném pohřebišti pohřbeni, pokud nejsou nabalzamováni nebo nakonzervováni, a to pouze s předchozím souhlasem provozovatele pohřebiště. Den před přijetím lidských pozůstatků je potřeba předložit provozovateli kopii listu o prohlídce zemřelého, kterou uloží minimálně po dobu tlecí v příloze hřbitovní knihy, a další podklady, které si provozovatel vyžádá.
 4. Na hřbitově nelze zřizovat rozptylové či vsypové loučky ani kolumbária. Zřizovat zvířecí hroby či ukládat do lidských hrobů kadávery zvířat ze zájmového chovu, a to i ve formě popela, je přísně zakázáno nejen uvnitř hřbitova, ale i v jeho okolí.
 5. V případech, kdy dojde k odumření, poškození stromu, anebo jeho pokácení z bezpečnostních důvodů, vysadí provozovatel veřejného pohřebiště nový strom nejpozději do 12 měsíců od dne, kdy došlo k odvozu původního stromu.Nový strom bude vysazen na místě původního stromu, pokud to technické podmínky dovolí. V jiném případě bude nový strom vysazen v blízkosti původního stromu. Náklady na likvidaci poškozeného nebo jinak zničeného stromu nese provozovatel veřejného pohřebiště. Stejně tak náklady na vysázení stromu. Nájemce hrobového místa bere při podpisu nájemní smlouvy na vědomí, že nově vysazený strom může být i jiného rodu a čeledi.

Díl 3

Zpřístupnění hřbitova a povinnosti návštěvníků

 1. Pohřebiště je místo veřejně přístupné kdykoli, jedná se o veřejné prostranství.
 2. Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. při manipulování se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště, při exhumacích, provádění terénních úprav, za sněhu, náledí, vysoké rychlosti větru apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků.
 3. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
 4.  Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán, rovněž je zakázáno požívání alkoholických nápojů na pohřebišti.
 5.  Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným souhlasem provozovatele. Jde zejména o dodržování vyhrazených jízdních tras, maximální povolené rychlosti apod. Ve zvlášť odůvodněných případech může provozovatel / správce pohřebiště povolit výjimku.
 6.  Na pohřebišti není dovolena jízda i jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních občanů, kteří jsou úplaty zproštěni. Chodci mají vždy přednost před vozidly. Pojízdné a zpevněné plochy na pohřebištích mohou být užívány k odstavení vozidla na nezbytně nutnou dobu pouze tak, aby tím nebyl omezován pohyb jiných vozidel. Na pohřebištích je zakázáno provádět opravy, údržbu a mytí vozidel.
 7. Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech apod.
 8.  Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo, řídit se Řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebišť dovoleno se zde chovat hlučně, používat audio a video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, nechat volně pobíhat psy, kočky a jiná zvířata a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 9.  Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.
 10.  Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Provozovatel / správce může v odůvodněných případech používání svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.

Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen pro ukládání odpadu z pohřebiště – mimo odpadu stavebního a nebezpečného. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.

 

 1. Reklamy mohou být na pohřebištiumístěny výhradně na místech určených provozovatelem a po jeho předchozím souhlasu a úhradě poplatku dle platného ceníku. Reklama nesmí být umístěna na stromy, na zařízení pohřebiště ani na hrobová místa či hrobová zařízení.
 2. Návštěvníkům nebo uživatelům hrobových míst je zakázáno
  1. instalovat pomníky, vzpomínkové desky, kachličky, jmenovky a další obdobné předměty bez souhlasu provozovatele veřejného pohřebiště,
  2. rozsvěcovat svíčky nebo jiné zdroje světla mimo plochy k tomuto účelu vyhrazené,
 3. Sázetnebo odstraňovat zeleň mimo pronajaté hrobové místo. Nájemcům a návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.
 4. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z hrobových míst odstranit.

Díl 4

Nájem a užívání hrobového místa

Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na dobuneurčitou.

 1. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi pronajímatelem – provozovatelem pohřebištěa mezi nájemcem (dále jen smlouva o nájmu). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho rozměry, výši nájemného. Nájem hrobového místa sestává z ceny nájmu nepodnikatelsky užívaného pozemku určeného pro pohřbívání a ceny za služby s tímto nájmem spojené.Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo zřídit na místě hrob,hrobku,urnové místo, včetně vybudování náhrobku a hrobového zařízení (rám, krycí desky, náhrobek), to vše v souladu s pokyny provozovatele pohřebiště.
 2. Vhodný materiál pro zhotovení kříže, náhrobku a krycí desky je dřevo, pískovec, tuf či vápenec. Nápisy musejí být dobře čitelné s dekorativními prvky. Všeobecně platí, že střídmost, úhlednost a estetika je upřednostňována před zbytečnými kýčovitými doplňky znevažujícími místo posledního odpočinku.
 3. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a v následujícím rozsahu a způsobem:
  1. nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa
  2. zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by narušoval svým vzhledem okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby travní porost nedosáhl květenství, jakož i průběžně zajišťovat údržbu hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob
  3. odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
 1. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě provozovatele, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
 2. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu § 25 zákona o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa, nebo zařízení a vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil. To platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu.
 3. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa, nebo je opírat o sousední hrobová zařízení.
 4. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze se souhlasem provozovatele.
 5. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené provozovatelem, tyto čísla nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům. Nájemce je povinen strpět na hrobovém místě vhodně umístěný odkaz na uveřejněnou informaci ve vývěsce týkající se upozornění nájemce na skončení doby nájmu.
 6. Jestliže se hrobové zařízení staly opuštěnými po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (od 1. ledna 2014) a jsou zároveň stavbou, bude od 1. ledna 2024 provozovatelem pohřebiště provedena nabídka příslušnému Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 7.  Byl-li nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před ukončením nájmu k vyklizení hrobu od movitých i nemovitých věcí, v souladu s § 2225 občanského zákoníku při skončení nájmu předá nájemce hrobové místo vyklizené do 30 dnů od skončení nájmu. Při odevzdání hrobového zařízení si nájemce vezme vše, kromě uložených lidských ostatků, ať zpopelněných nebo nezpopelněných, protože v souladu s § 493 občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí.

Po zániku nájmu se lidské ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky v průběhu nového pohřbení uloženy pod úroveň dna hrobu. Není-li možné využít úroveň dna hrobu, uloží se lidské ostatky do společného hrobu téhož pohřebiště.

Díl 5.

 Podmínky zřízení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení

1.Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě již existujících je oprávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném předchozím souhlasu nájemce hrobového místa a provozovatele / správce pohřebiště za jím stanovených podmínek.

2. Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo hrobky určuje provozovatel / správce v rozsahu:

a) určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu, minimální hloubku základů, odstupňování hrobového zařízení ve svahovitém terénu, šířku uliček mezi hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy a odpadu při zřizování hrobového zařízení, jeho opravách a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně kotveny.

b) základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky 80 cm, dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy.

c) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a podpovrchové hloubce základové spáry, která činí minimálně 80 cm.

d) základy památníků, náhrobků nebo stél musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, popř. cihelného zdiva.

e) přední a zadní rámy hrobu nebo hrobky musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

f) při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

3.  Při stavbě hrobky je navíc

a) nutné posoudit okolí plánované stavby (vliv na výsadbu, okolní komunikace, přístup k sousedním hrobovým místům)

b) vytvořit zadání pro projektovou dokumentaci ke stavbě hrobky (např. tvar hrobky a odvětrávání, typ terénu a půdy, prostoru hrobky pro požadovaný počet rakví, výkopu pro požadovaný počet rakví)

c) navrhnout materiály a hlavní konstrukční prvky včetně požadavků pro osazení hrobky hrobovým zařízením kamenickou firmou (základové pasy, beton, výztuže, betonové tvárnice) na základě předloženého statického výpočtu

d) zhotovit jednoduchý rozpočet stavby (ceny stavebních materiálů a stavebních prací, přesunu hmot)

e) provést uložení přebytečné zeminy (zajištění oddělení případných lidských ostatků, naložení, odvoz a uložení zeminy na skládku, dodržování hygienických předpisů a opatření)

f) zhotovit základové pasy včetně dodržení technologických postupů a parametrů pro zvolený materiál stavby

g) zhotovit stěny, vložit svislé i vodorovné výztuže, zhotovit otvory pro patra, zalít betonem a zhotovit odvodnění

h) ukončit stavbu (betonový věnec, popř. zhotovení vnitřního zakrytí stropnicemi a následná izolace proti povrchové vodě)

i) dodržet minimální světlost otvoru pro spuštění rakve s možností opakovaného otevření bez nutnosti demontáže hrobového zařízení

j) obsypat stěny hrobky, upravit okolní terén

k) protokolárně předat stavbu včetně souhlasu provozovatele pohřebiště tuto stavbu užívat.

4. Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí na hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto práce sám, přičemž je ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak dle pokynů provozovatele / správce pohřebiště, nájemní smlouvy a tohoto Řádu.

5. V případě, že je místo na pohřebišti určeno ke zřízení hrobky, je nájemce oprávněn zřídit hrobku způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených souhlasem provozovatele / správce ke zřízení hrobky, který je jako příloha nedílnou součástí nájemní smlouvy k předmětnému místu.

6. V průběhu zhotovování, údržby, oprav, nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení na pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování potřebného materiálu na místech a způsobem určeným provozovatelem / správcem pohřebiště. Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na určené místo skládky a případně uložit do příslušného kontejneru. Při těchto pracích nesmí být cesty a uličky na pohřebišti užívány k jinému účelu než ke komunikačním a nesmí být jejich průchodnost omezována.

7. Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit provozovateli / správci pohřebiště a je povinen uhradit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, včetně odpadu biologicky nebezpečného, vzniklého při pracích na hrobovém místě, pokud tak neučinil na vlastní náklad sám. Spolu s tím nahlásí změny hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit, či doplnit předepsanou evidenci. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení včetně základů a stavby hrobky.

8. Na hrobovém místě lze vysadit strom nebo keř pouze s předchozím písemným povolením provozovatele / správce pohřebiště. Provozovatel / správce může nájemci přikázat odstranění vysazené dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce hrobového místa.

9. Vlastník hrobového zařízení je oprávněn odstranit hrobové zařízení z pohřebiště po předchozím projednání s provozovatelem / správcem a nájemcem hrobového místa.

Díl 6

Povinnosti provozovatele pohřebiště

 1. Stanovit podmínky zejména pro provádění exhumací na pohřebišti, pro zřizování hrobového zařízení hrobů, dále ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí na hrobovém místě a řídit ostatní činnosti na pohřebišti.
 2. Umožnit nájemci užívání hrobového místa. Během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště, mimo kopání hrobů nebo opravy hrobových zařízení v sousedství, avšak jen na dobu nezbytně nutnou. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
 3. Předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo.
 4. Připravit k pronájmu nová místa pro hroby, urnová místa tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů obdobného charakteru a rozměrů v souladu s plánem hřbitova, který je nedílnou součástí tohoto řádu. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
 5. Šířka vrstvy země ponechané mezi jednotlivými hroby je minimálně 0,5 metru.
 6. Zabezpečovat výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s lidskými ostatky, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků (vsypy, rozptyly, uložení uren). Tuto povinnost je možné zajistit i u třetího subjektu po protokolárním předání pracoviště a nejbližšího okolí.
 7. Dbát na úpravu a údržbu pohřebiště, zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti, provádět úklid cest a chodníků.
 8. V případě zákazu pohřbívání neprodleně písemně informovat nájemce, pokud je mu známa adresa a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místě na daném pohřebišti obvyklém.
 9. V případě rušení pohřebiště provozovatel postupuje dle ustanovení § 24 zákona o pohřebnictví a je bezodkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti splnit veškerou informační povinnost.
 10. Vedení evidence související s provozováním pohřebiště probíhá elektronickou formou. Tiskové sestavy vyhotoveny 1x ročně. Udržování aktuálního plánu pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst.

Díl 7

Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků

 1. Otevřít hrob na pohřebišti, ukládat do hrobu lidské pozůstatky nebo provádět exhumaci je oprávněn pouze provozovatel pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby, který na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky.

 

 1. Shodně jako při přijímání lidských pozůstatků k pohřbení provozovatel dbá na to, aby převzetí nezpopelněných lidských ostatků bylo doloženo alespoň úmrtním listem a průvodním dopisem s uvedením, o čí ostatky se jedná, odkud jsou (číslo hrobu a název pohřebiště) a v koho zájmu se exhumace a převoz prováděl (číslo objednávky a smluvní strany); u urny postačí předložit doklad o zpopelnění, který obsahuje údaje shodné s identifikačním štítkem. Tyto dokumenty jsou rovněž podkladem pro evidenci související s provozováním pohřebiště.
 2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem nájemce hrobového místa a provozovatele pohřebiště, u hrobů zpravidla k nohám do niky, jinak v ochranném obalu.
 3. Po úmrtí nájemce, má-li být uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí provozovatel úhradu nájemného na dobu tlecí od vypravitele pohřbu nebo jiné zmocněné osoby. Nepožádá-li nikdo o uzavření nájemní smlouvy k tomutohrobovému místu, zůstává místo po dobu tlecí bez nájemce s povinností provozovatele o toto místo pečovat.
 4. Bez ohledu na uplynutí doby tlecí může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu provozovatele pohřebiště.
 5. Zpopelněné i nezpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa a nájemce nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem provozovatele pohřebiště. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena. Před exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemně požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici.
 6. Exhumace nezpopelněných lidských ostatků za účelem jejich zpopelení v krematoriu je zakázána. Výjimky dle individuální žádosti může podle dílu 11 schválit pouze provozovatel pohřebiště.
 7. Rakve včetně exhumačních musejí být označeny štítkem nejméně se jménem zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební služby. Není-li rakev z náboženských důvodů použita, označuje se štítkem plátno, kterým je tělo zemřelého ovinuto.
 8. Rakve, použité pro pohřbívání do země, musejí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené době tlecí zetlely spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m2 držící vcelku. Pro výrobu rakví ukládaných do hrobu na pohřebišti, nesmějí být použity díly z nerozložitelných materiálů. Kovový díl (madla rakve apod.) lze použít jen omezeně.
 9. Výplň rakví (vystýlka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír, u vaků rozložitelné plasty a u rubášů rozložitelné látky. Tkanina, ze které je oblečení zemřelého vyrobeno, by měla být nejlépe bez chemických příměsí.
 10. K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla obsahující složky škodlivých látek.
 11. Milodary vložené do rakve mohou být vyrobeny také pouze ze snadno rozložitelných materiálů.

Díl 8

Otevření hrobu provozovatelem pohřební služby

 1. Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob na pohřebišti pro uložení lidských pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům, pokud provozovatel pohřebiště obdrží v dostatečném předstihu před samotným otevřením hrobu:
  1. doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby a o oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby – práce při kopání hrobů na pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku)
  2. prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklad, vlastními zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní odpovědnost.
  3. osvědčení o získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o absolvování školení hrobníků od zaměstnance provozovatele pohřební služby, který bude hrob otevírat
  4. doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a PO
  5. návrh na protokolování předání pracoviště před i po pohřbení včetně fotografií příslušného hrobového místa před jeho otevřením a fotografie bezprostředně sousedících hrobů
  6. písemnou žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobového místa a majitele hrobového zařízení o otevření hrobu provozovatelem pohřební služby
  7. kopii části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem pohřbu o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa.
 2. Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možné provést jen tehdy, pokud příslušná krajská hygienická stanice předem povolila manipulaci s nezetlelými lidskými ostatky.
 3. Provozovatel pohřebiště může odmítnout otevření hrobu, pokud k tomu jsou závažné důvody, např. bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by musely být přerušeny hlavní kořeny (což by vedlo k narušení stability stromu), jestliže je pohřebiště a jeho porost v nepříznivém stavu v důsledku vichřic, dešťových srážek, nebo pokrytí povrchu sněhem a ledem.
 4. Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob otevírat, musí být provozovatelem pohřebiště seznámen s řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu.
 5. Po dohodě s provozovatelem pohřební služby může provozovatel pohřebiště vybavit jeho zaměstnance pověřeného otevřením hrobu vhodnými pracovními pomůckami, potřebnými nástroji a nářadím.
 6. Provádí-li otevření hrobu zaměstnanec nebo zmocněnec provozovatele pohřební služby, provozovatel pohřebiště je oprávněn kdykoli:
 1. kontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení vykopané hrobové jámy proti pádu třetí osoby a přítomnost druhého pracovníka provozovatele pohřební služby
 2. požádat o přerušení prací; v takovém případě je zaměstnanec provozovatele pohřební služby povinen práce neprodleně pozastavit.
 1. Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m.

 

Díl 9

Ochranné pásmo

 1. Rozhodnutí o ochranném pásmu v souladu s § 83 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. chrání hřbitov před negativními vlivy okolí a zároveň chrání okolí hřbitova před jeho negativními účinky.
 2.  Ochranné pásmo hřbitova je stanoveno na 150 metrů.
 3. V ochranném pásmu jsou vyloučeny aktivity, které by mohly ohrozit provoz nebo důstojnost (pietu) pohřebiště. Jedná se zejména o restaurace, vinárny, bowlingové bary, chov dobytka, hlučné nebo prašné provozy a podobně, jejichž činnost působí negativně na pohodu bydlení místních obyvatel a zároveň narušuje architektonický a urbanistický charakter daného prostředí.

Díl10

Sankce

 1. Porušení tohoto řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) nebo § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, jako přestupek proti veřejnému pořádku.
 2. Zvlášť přitěžující okolností přestupku je, pokud osoba poruší podmínky uložené v tomto řádu při konání pohřbu nebo pietního aktu.
 3. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí zákonem o pohřebnictví.Za přestupky výše uvedené lze dle par 26 tohoto zákona uložit pokutu až do výše 100 000,00 Kč.

Díl 11

Dozor nad dodržováním řádu

 1. Kontrolu dodržování tohoto řádu provádí provozovatel.
 2. Výjimky z řádu dle odůvodněné písemné žádosti může schválit pouze zastupitelstvo obce.

Díl 12

Zrušující  ustanovení a účinnost

 1. Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu řád pohřebiště schválený zastupitelstvemobceRušinov, ze dne 27.4.2011, pod číslem usnesení 2/2011.
 2. Tento řád je účinný dnem 30. 4. 2021
 3. Řád veřejného pohřebiště bude po dobu 15 dnů vyvěšen na úřední desce obecního úřadu apo celou dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém

V Rušinově dne: 12. 3. 2021

                                                                                               Zdeněk Gerstner

statutární zástupce obce

Starý řád veřejného pohřebiště do 29.4.2021: Řád veřejného pohřebiště

 

Statistiky

Online: 7
Celkem: 506793
Měsíc: 10082
Den: 461

ČEZ DISTRIBUCE

Cookies

Rušinov

Kontakt

Obecní úřad Rušinov

Rušinov 3
583 01 Rušinov

Úřední hodiny:
středa: 18:00 - 19:00

ostatní dny po telefonické domluvě

tel.: 569 692 281

mobil starosta Pavel Šimon: 777 550 271

mobil místostarosta Mgr. Libor Čapek: 777 550 273

mobil 2. místostarosta Vlastimil Pešek: 777 550 639

mobil hospodářka Ing. Zuzana Kolářová: 777 849 567

Číslo účtu: 1124030329/0800

IČO: 00268160
DIČ: CZ 00268160

e-podatelna: rusinov@seznam.cz

ID datové schránky:
3nhawfk

ostatní e-mail adresy:

Starosta
Pavel Šimon: starosta@obecrusinov.cz

1. místostarosta (statutární)
Mgr. Libor Čapek: mistostarosta@obecrusinov.cz

2. místostarosta (lesní hospodářství)
Vlastimil Pešek: 2.mistostarosta@obecrusinov.cz

Hospodářka
Ing. Zuzana Kolářová: hospodarka@obecrusinov.cz

Pověřenec GDPR
Mgr. Libor Čapek: gdpr@obecrusinov.cz

Umístění kamenné úřední desky:
Rušinov 46
na budově obchodu

Libor Čapek | Aktualizováno: 30. 3. 2023 | Nahoru ↑